RUNDT OM HAMMER BAKKER

 

 

Vestbjerg Borgerforening Verdtægter

Aktiviteter Vedtægter Indmelding Bestyrelse Kontakt

Vedtægter for Vestbjerg Borgerforening.

1. Foreningens navn, hjemsted og formål.
Foreningens navn er Vestbjerg Borgerforening og har hjemsted i Vestbjerg
Foreningens formål er ved aktiviteter og tilbud at skabe glæde og gavn for
borgerne i Vestbjerg. Bestyrelsen kan beslutte at nogle tilbud kun gælder
medlemmer.

2. Medlemmer
Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens
formål og idégrundlag, er medlem af foreningen. Medlemskab er husstands
medlemskab.
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som
er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.
Eksklusion kan dog først ske efter skriftlig varsel.
En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

3. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Deltagere i generalforsamlingen er medlemmer. Andre interesserede kan deltage
uden stemmeret.
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i april måned og
indvarsles ved annonce i lokalavis senest 14 dage før mødets afholdelse.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde
følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Eventuelle forslag
5) fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleant
7) Valg af revisor
8) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift
tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 10 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages
varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med
angivelse af dagsorden fra 25 medlemmer senest fire uger efter, at en sådan
begæring er modtaget.
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.
Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsskab kan afgive
stemme på generalforsamlingen.
Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end eet
medlem.
Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives
af dirigenten.

4. Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad
gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3
bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og
sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er
nødvendige for foreningens drift.
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den
ene skal være formanden eller næstformanden.
Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den
samlede bestyrelse.
Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

5. Hæftelse.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen
nogen personlig hæftelse.

6. Regnskabsår.
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære
generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.
Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt
kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt
revision foretages mindst een gang årligt.
Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

7. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer
stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen
indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.
Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling
kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.
Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.
Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige
formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som
besluttes på den opløsende generalforsamling

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24.04.2013.

Dirigent – Kjeld Schulz
Underskrift dirigent